Przedstawiciele kilkunastu gmin odebrali dzisiaj z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego promesy na łączną kwotę prawie 17 mln zł. Pieniądze wykorzystane zostaną na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz na realizację projektów w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” w obszarze wrocławskim.

Promesy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową o wartości ponad 16,5 mln zł odebrali przedstawiciele 12 gmin oraz gminnych spółek wodociągowych z subregionu wrocławskiego. Pomoc przyznana została na działania w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

– Wspieramy inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową różnych rodzajów małej infrastruktury. Działania te niewątpliwie wpływają na standard życia mieszkańców dzięki poprawie jakości wody czy warunków sanitarnych  –  zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych – w sumie wnioski o dofinansowanie złożyło aż 59 podmiotów na kwotę ponad 79 mln zł. Po weryfikacji merytorycznej i formalnej dotacje na ponad 59 mln zł przyznano 44 beneficjentom. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Beneficjenci z subregionu wrocławskiego:

1. Gmina Krośnice – 995 395 zł

2. Gmina Cieszków – 409 570 zł

3. Gmina Domaniów 2 mln zł

4. Gmina Wiązów – 1 292 212 zł

5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie (Gmina Strzelin) – 1 995 565 zł

6. Gmina Malczyce – 1 964 276 zł

7. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini – 2 mln zł

8. Gmina Udanin – 1 555 505 zł

9. Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. (Gmina Prusice) – 1 112 127 zł

10. Gmina Wińsko – 882 000 zł

11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. (Gmina Kostomłoty) – 2 mln zł

12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej (Gmina Wisznia Mała) – 342 545 zł

Promesy o wartości prawie 500 tys. zł otrzymali dzisiaj również beneficjenci projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” z subregionu wrocławskiego. Celem programu, realizowanego od 2008 roku, jest wspieranie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. Projekty zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców.

– Każda inicjatywa mieszkańców Dolnego Śląska bardzo nas cieszy. Zadania realizowane w konkursie najczęściej dotyczą remontów świetlic wiejskich, obiektów sportowych, zagospodarowania terenów rekreacyjnych i budowy placów zabaw, a więc bardzo ważnych inwestycji wspierających integrację Dolnoślązaków  – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Beneficjentami konkursu są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. Na realizację tegorocznej edycji projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa przeznaczył łącznie 1,4 mln zł.

Wśród gmin z obszaru wrocławskiego, które otrzymały dofinansowanie znalazły się:

1. Gmina Bierutów – 30 tys. zł

2. Gmina Borów – 30 tys. zł

3. Gmina Cieszków – 30 tys. zł

4. Gmina Dobroszyce – 30 tys. zł

5. Gmina Domaniów – 30 tys. zł

6. Gmina Dziadowa Kłoda – 29 996 zł

7. Gmina Jelcz-Laskowice – 28 700 zł

8. Gmina Kostomłoty – 26 937 zł

9. Gmina Malczyce – 30 tys. zł

10. Gmina Miękina – 30 tys. zł

11. Gmina Oborniki Śląskie – 26 095 zł

12. Gmina Przeworno – 30 tys. zł

13. Gmina Siechnice – 30 tys. zł

14. Gmina Środa Śląska – 30 tys. zł

15. Gmina Udanin – 25 176 zł

16. Gmina Wińsko – 29 999 zł

17. Gmina Wisznia Mała – 30 tys. zł

Scroll to Top